ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen meermalen voor. De definities van deze begrippen vindt u hieronder.

Wanneer u ‘de organisatie’ leest, dan bedoelen we daarmee Like Je Wijk en haar medewerkers.. Onder website wordt verstaan de webpagina www.likejewijk.nl.

Met u bedoelen we de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met je handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met wie de organisatie een overeenkomst sluit.

Onder overeenkomst verstaan we de overeenkomst die de organisatie met u sluit voor het leveren van diens diensten.

 Artikel 2. Algemeen

Met het verzenden van het aanvraagformulier geeft u aan dat:

 • U akkoord gaat met de opname van uw gegevens in onze database
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen u en de organisatie.
 • De organisatie heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze op de website worden geplaatst. Mocht u het niet eens zijn met de nieuwe algemene voorwaarden, dan heeft u natuurlijk altijd het recht uw account bij de organisatie te beëindigen en geen diensten niet meer af te nemen van de organisatie.
 • Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de nietige resp. vernietigde bepaling gaat de organisatie met u in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling. 

Artikel 3. Profiel

Om gebruik te maken van de diensten van de organisatie moet de deelnemer* zich inschrijven/registreren. Een inschrijving/registratie komt tot stand als de deelnemer voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

 • De deelnemer is ouder dan 18  jaar.
 • De deelnemer maakt gebruik van de dienst in Nederland.
 • De deelnemer gebruikt een geldig e-mailadres.
 • De deelnemer  vult alle gegevens naar waarheid in en controleert alle ingevoerde gegevens goed, want de organisatie gebruikt deze om met de deelnemer te communiceren. Het is de deelnemers eigen verantwoordelijkheid de juiste gegevens door te geven aan de organisatie en wijzigingen in de gegevens tijdig aan de organisatie te communiceren.

Het kan zijn dat de organisatie ervoor kiest om iemand geen toegang tot het projectplan te verlenen, of aanvullende eisen te stellen voor deelname Dat kan verschillende redenen hebben, dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer (de organisatie vermoedt dat) er in strijd wordt gehandeld met deze algemene voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude of wanneer deelname de goede werking van de website verstoort. Wat de reden ook is, de beslissing is aan de organisatie. Wanneer de organisatie hiervoor kiest heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van kosten of eventuele schade.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 5. Gedragsregels

Wanneer de deelnemer gebruik maakt van diensten van de organisatie dienen zij zich te allen tijde te houden aan de volgende gedragsregels. 

 • Het dupliceren of op andere wijze delen van het projectplan of onderdelen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is niet toegestaan.
 • Het dupliceren of op andere wijze delen van de website of onderdelen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie is niet toegestaan.
 • Zich voordoen als een ander, waaronder, maar niet beperkt tot, een medewerker van de organisatie, of op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geven is nimmer toegestaan.
 • Het gebruiken van de website of diensten van de organisatie voor commerciële doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, het werven van sponsors, investeerders, adverteerders of financiële middelen, is nimmer toegestaan.

Artikel 6. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan is dat natuurlijk te betreuren. De organisatie heeft een klachtenprocedure voor zulke gevallen. 

Het is de deelnemers verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd nadat deze is geconstateerd schriftelijk bij de organisatie in te dienen. De deelnemer dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven. 

De organisatie beantwoordt klachten binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een langere verwerkingstijd nodig hebben, dan ontvangt de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie wanneer de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

De deelnemer moet de organisatie in ieder geval vier weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil.

Artikel 11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de deelnemer en de organisatie waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Scroll naar top